Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Preparandkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SP1
Ämnesområde Spanska
  Kurskod   713G36
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera grundläggande kunskaper i spansk grammatik,
- identifiera vissa moment i den spanska grammatiken i olika typer av enklare spanska texter,
- producera sammanhängande och begriplig text på spanska,
- uttrycka sig muntligt med hjälp av ett adekvat spanskt ordförråd.
Kursinnehåll
Kursen består av en systematisk genomgång av grundläggande spansk grammatik, textläsning och övningar som syftar till att repetera och utöka ordförrådet. Dessa färdigheter tränas skriftligt och muntligt i kommunikativa situationer. Kursen förbereder för vidare studier i spanska på universitetsnivå.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner där kursinnehållet behandlas genom muntliga och skriftliga övningar. Studenterna förväntas delta aktivt. Utöver lektionerna ingår självständiga studier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig portfölj och muntlig tentamen. Utförlig information om kursens examinationer framgår av kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska B-språk C eller Spanska steg 3 eller Spanska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Preparandkurs
Spanish: Preparatory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 713G36      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SP1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
X   Grundläggande     SP1   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01