Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SP1
Ämnesområde Spanska
  Kurskod   713G34
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- identifiera och producera olika typer av texter på spanska
- formulera sig begripligt och sammanhängande i skrift på spanska
- arbeta processinriktat med textproduktion
- genom feedback utveckla sin skriftliga kompetens.
Kursinnehåll
Under kursens gång tränas det spanska skriftspråket i olika sammanhang och genrer genom egen processinriktad produktion av texter. Dessutom övas förmågan att förstå innehåll som kommuniceras genom skriven text och att identifiera olika texttyper.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen består av lektioner där skriftspråket tränas i olika former. Arbetssättet är processinriktat och kräver aktivt skrivande mellan lektionstillfällena.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig dokumentation i portfolioformat. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska 3/spanska steg 3, områdeskurser enligt områdesbehörighet 2 och En B. Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Att kommunicera skriftligt på spanska
Spanish: Written Communication in Spanish
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 713G34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SP1          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SP1   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-12-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-01-20