Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Tematisk fördjupningskurs. Teori och analys av spansk novellkonst, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde Spanska - SPA
  Kurskod   713G33
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra för spansk novellkonsts specifika drag
- redogöra för ett urval av genrens företrädare inom de spanskspråkiga länderna
- diskutera och analysera noveller med utgångspunkt i litteraturvetenskapliga teorier och metoder, särskilt de som är specifika för novellkonsten
- diskutera en författare, ett verk eller ett tema inom spansk novellkonst.
Kursinnehåll
Kursen innehåller en kort historisk genomgång av novellens historia och inhämtande av rådande litteraturvetenskapliga teorier som rör novellkonsten samt en analys av ett urval spanskamerikanska noveller från mitten av 1800-talet och framåt.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker på distans via lärplattformen It's Learning. Deltagarna är indelade i mindre basgrupper och interaktion sker fortlöpande med lärarna och den egna basgruppen. Tillgång till dator, webbkamera och internetuppkoppling krävs.
Examination
Examinationen sker fortlöpande genom inlämningsuppgifter, interaktion med övriga deltagare och läraren samt genom individuella redovisningar vid slutseminarium. Detaljerad information om examinationens innehåll och upplägg finns i studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs godkänd Spanska 1 och Spanska 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Tematisk fördjupningskurs. Teori och analys av spansk novellkonst
Spanish: Thematic course. Theory and analysis of Spanish short stories
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU2009/00139   Kurskod: 713G33      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande     SPA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.