Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska: Att kommunicera på spanska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G22
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna följande:
- behärska och använda språket i olika kommunikativa sammanhang
- demonstrera kunskaper och färdigheter i muntlig framställning
- förstå språkets användning i olika talsituationer
Kursinnehåll
Kursen innehåller praktiska övningar i konversation, argumentation, rollspel och debatt samt presentationsteknik. Stor vikt läggs vid att träna den muntliga uttrycksförmågan och att anpassa den till olika kommunikativa situationer. Träning av uttal och hörförståelse ingår.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av lektioner, övningstillfällen och grupparbeten. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Muntlig redovisning, individuellt och i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska: Att kommunicera på spanska
Communicating in Spanish
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2009-00139   Kurskod: 713G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-03-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.