Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kultur och samhälle i Spanien, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G17
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- redovisa skriftligt och muntligt grunddragen i Spaniens samhällsstruktur, historia, geografi och kulturer.
Kursinnehåll
Valda områden av spanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lärstödjande seminarier, litteraturstudier och grupparbeten. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig, individuell salstentamen och skriftlig redovisning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska B-språk C eller Spanska steg 3 eller Spanska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kultur och samhälle i Spanien
Culture and Society in Spain
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 713G17      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.