Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Kultur och samhälle i Latinamerika, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande:
- kunna redogöra för huvuddragen i Latinamerikas geografi, historia, kulturella förhållanden och samhällsliv,
- genom utökad vokabulär och förbättrad språkfärdighet bättre kunna tillgodogöra sig spanska sakprosetexter och redovisa dem muntligt och skriftligt.
Kursinnehåll
Valda områden av latinamerikanskt kultur- och samhällsliv studeras utifrån sakprosetexter samt informations- och kommunikationsteknologiska medier.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom muntlig redovisning och skriftlig tentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + lägst Sp C-språk, kurs B alt Sp steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Kultur och samhälle i Latinamerika
Culture and Society in Latin America
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       SPA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.