Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska nybörjarkurs, del 2, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G14
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:

- klara sig på målspråket i de flesta situationer som kan uppstå på resa i målspråksområdet,
- förstå tydligt talspråk, även med viss regional färgning, om det rör kända förhållanden och egna intresseområden,
- delta aktivt i samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet,
- läsa texter med frekvent vokabulär och med anknytning till vardag och arbete liksom enklare litterär text,
- skriva sammanhängande och lättbegriplig text om välkända ämnesområden och om ämnen av personligt intresse,
- uppvisa grundläggande kunskaper om vardagsliv, samhälle och kulturtraditioner i målspråksområdet,
- uppvisa grundläggande kunskaper om grammatiska och fonetiska begrepp.
Kursinnehåll
Delkurs C, 7,5 hp
Momentet omfattar läsning av text som är anpassad till nivån och språkövningar i form av diskussionsuppgifter samt grammatik- och skrivövningar.

Delkurs D, 7,5 hp
Momentet omfattar textläsning och språkövningar. Detta innebär läsning av olika sorters texter, såväl skönlitteratur som sakprosa, och diskussion av texternas innehållsliga och språkliga aspekter. Dessutom tränas grammatik, ordförråd och olika aspekter av muntlig och skriftlig språkfärdighet.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår grupparbeten utanför schemalagd tid. Schemalagda aktiviteter är föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både genom diskussioner och genom skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Löpande examination av textläsning, muntlig språkfärdighet och realia genom aktivt och obligatoriskt deltagande i undervisningen samt genom referatuppgifter och skrivövningar. Skriftlig tentamen i ordförråd och grammatik. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska B-språk C eller Spanska steg 3 eller Spanska 3. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2. Dispens ges för Engelska B och för sökande med Spanska steg 2/Spanska 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska nybörjarkurs, del 2
Spanish Beginner's Course, part 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 713G14      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-09-24 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01