Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spansk kultur, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G11
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för Spaniens språk och kultur med tyngdpunkt på dans, film och musik.
Kursinnehåll
Kursen fokuserar på tre uttrycksformer i teori och praktik: dans, film och musik som är inspirerade från Spanien.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår schemalagda aktiviteter såsom seminarier, lektioner och praktiska övningar. Undervisningen sker främst på spanska.
Examination
Examinationen utgörs av obligatoriskt deltagande i seminarier samt ett avslutande projektarbete.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Sp C-språk, kurs B alt Sp steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spansk kultur, grundkurs
Spanish Culture
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU 2008/00111   Kurskod: 713G11      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU