Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2, fortsättningskurs, halvfart, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G10
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera fördjupade grammatiska insikter,
- ökad språkfärdighet i tal och skrift,
- förmåga att känna igen, bedöma och förklara avvikelser från den språkliga normen,
- grundläggande kunskaper i spanska språkets utveckling,
- fördjupade kunskaper om spanskspråkig litteratur från olika epoker,
- utvecklad förmåga att diskutera litteratur, kultur och samhällsförhållanden såväl muntlig som skriftligt,
- visa ett kritiskt förhållningssätt och en förmåga att arbeta självständigt.
Kursinnehåll
Spansk språkvetenskap, 3 hp
Grunddragen i spanska språkets utveckling studeras. Nutida sociala och regionala aspekter på språket uppmärksammas. Allmänlingvistiska problemställningar och metoder behandlas.

Skriftlig språkfärdighet, 9 hp
Fördjupade studier i spansk grammatik med tillämpningsövningar, övningar i skriftlig framställning, översättning, fri produktion, fraseologi, synonymik.

Skönlitteratur, 9 hp
Studium av representativa verk från 1500-talet till våra dagar med tyngdpunkt på den moderna litteraturen.

Litteraturhistoria, 3 hp
Delkursen innehåller en översikt över de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria efter år 1900 sedd ur ett allmänkulturellt perspektiv.

Kulturstudier, 6 hp
Studium av text samt produktion av självständiga arbeten om Spaniens och Latinamerikas kultur och sociala förhållanden.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lektioner, föreläsningar, examinatorier och grupparbeten. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Spansk språkvetenskap: Skriftligt prov.
Skriftlig språkfärdighet: Skriftligt språkfärdighetsprov samt fri skrivning.
Skönlitteratur: Lektionerna är examinatorier. Skriftligt prov.
Litteraturhistoria: Skriftligt prov.
Kulturstudier: Individuella uppgifter och skriftligt prov.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska 1 med minst 10 poäng (15 hp) godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2, fortsättningskurs, halvfart
Spanish 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G10      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SPA   HU