Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2 - Latinamerika: Kultur och samhälle , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G06
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande på spanska kunna:
- skriftlig och muntligt redovisa grunddragen i Latinamerikas kulturer, historia och samhällsutveckling,
- redogöra för sociala och politiska aspekter av det samtida Latinamerika
- analysera och diskutera desamma,
- diskutera frågor som rör genus, etnicitet och klass i en latinamerikansk kontext samt förhålla sig kritiskt till stereotypa föreställningar om dessa frågor.
Kursinnehåll
Kursen ger en översiktlig bild av de latinamerikanska ländernas historiska utveckling, kultur- och samhällsliv.
Särskild vikt läggs vid den aktuella situationen i Latinamerikas sociala och ekonomiska förhållanden samt samhälleliga strukturer. Kursen ger också en överblick över samtida genus-, klass- och etnicitetsfrågor i
Latinamerika, liksom en ingång till regionens rika utbud av bild, musik och dans. Utöver detta ger kursen muntlig och skriftlig färdighetsträning i det spanska språket.

Kursen kan utgöra en delkurs i Spanska 2.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av föreläsningar, lärstödjande seminarier, litteraturstudier och grupparbeten. Undervisningsspråk: Spanska. Utöver detta ska den studerande bedriva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen samt en muntlig och skriftlig redovisning. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska, grundkurs med minst 15 hp godkända eller motsvarande.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2 - Latinamerika: Kultur och samhälle
Spanish 2 -Latin America: Culture and Society
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2014-00545   Kurskod: 713G06      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
        HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2014-05-23 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.