Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G03
Mål
Efter avklarad kurs skall den studerande kunna:

- återge innehållet i en svensk text på ett för det spanska språket adekvat sätt;
- analysera spanskt språkbruk och dess utveckling med tillämpning av språkvetenskapliga termer;
- analysera spanskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt;
- författa ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete inom spansk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktik och försvara detta vid ett seminarium;
- förhålla sig till teori och metod på ett vetenskapligt godtagbart sätt;
- presentera en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av två moduler och en uppsats:

Språkvetenskap 7,5 hp
Delkursen innehåller dels en introduktion till språkvetenskaplig teori och metod, dels fördjupade studier i grammatik och stilistik. Inläsning av språkvetenskapliga texter samt övningar i översättning, skriftlig språkfärdighet i samband med uppsatsarbetet och bedömning av uppsatser ingår.

Litteraturvetenskap 7,5 hp
Delkursen innehåller en introduktion till litteraturvetenskaplig teori och metod samt deras tillämpning på spanskspråkiga litterära texter från 1500-talet till våra dagar. Inläsning av litteraturvetenskapliga verk ingår.

Uppsats 15 hp
Studenten utför en mindre undersökning inom språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område. Undersökningen redovisas i form av en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lärstödjande seminarier, litteraturstudier, gruppövningar, handledning och författande av uppsats. Studenterna förväntas delta aktivt både i diskussioner och i skriftliga och muntliga övningsuppgifter i samband med undervisningen.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig och skriftlig redovisning, hemtentamen, ventilering av uppsats, respondentskap och opponentskap. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Spanska, grundkurs samt genomgången Spanska, fortsättningskurs med minst 15 hp godkända (motsv) vari språkfärdighetsprovet ska ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 3, fördjupningskurs
Spanish 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.