Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- visa vidgade och fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet spanska,
- visa en inblick i den vetenskapliga forskningens teori och metod,
- författa ett självständigt skriftligt arbete inom språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område,
- konsekvent tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt och fördjupad förmåga att arbeta självständigt.
Kursinnehåll
Uppsats 15 hp
Studenten utför en mindre undersökning inom språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område. Undersökningen redovisas i form av en uppsats. Den språkliga formen ska vara vårdad. Såväl innehållsmässigt som formellt ska uppsatsen uppfylla elementära vetenskapliga krav.

Språkvetenskap 7,5 hp
Delkursen innehåller dels en introduktion till språkvetenskaplig teori och metod, dels fördjupade studier i grammatik och stilistik. Inläsning av ett språkvetenskapligt verk samt övningar i översättning, fri skrivning och bedömning av uppsatser ingår.

Spanskspråkig litteratur med litteraturhistoria 7,5 hp
Delkursen innehåller studier av den spanskspråkiga litteraturhistorien från 1500-talet till våra dagar och läsning av litterära verk och sakprosa till ett omfång av ca 2000 sidor samt en introduktion till några litteraturvetenskapliga analysmetoder och deras tillämpning på spanskspråkiga litterära texter.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier ingår schemalagda aktivitieter såsom föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning. Närvaro vid undervisning som bedrivs som examinatorier, samt uppsatsopposition är obligatoriska moment.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:
Uppsats: Examinationen utgörs av uppsatsen som ventileras vid ett seminarium samt oppositionsuppgift.
Språkvetenskap: Muntligt och skriftligt prov.
Spanskspråkig litteratur med litteraturhistoria: Muntligt och skriftligt prov.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Spanska 1 samt genomgången Spanska 2 med minst 15 hp godkända (motsv) vari språkfärdighetsprovet ska ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 3, fördjupningskurs
Spanish 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     SPA   HU