Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- återge relevant information från olika varianter av talad spanska även med viss regional färgning,
- definiera och använda grundläggande lingvistisk terminologi,
- översätta svensk text till idiomatisk och språkligt korrekt spanska,
- redogöra för spanska språkets historia och utveckling, även relaterat till närbesläktade språk,
- kommunicera på spanska anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang,
- visa utvecklad förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera spanskspråkig litteratur från olika epoker samt kultur-och samhällsförhållanden i spanskspråkiga länder,
- på spanska diskutera och analysera texter med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg,
- redogöra för specifika drag i den spanskspråkiga litteraturen i förhållande till olika litterära och kulturella strömningar från 1500-talet och framåt,
- analysera äldre spanska texter, med hänsyn till både det språkliga och det litterära innehållet,
- visa grundläggande kunskaper i latinamerikansk historia, kultur och samhällsutveckling,
- formulera relevanta problemställningar som grund för en enklare vetenskaplig undersökning,
- genomföra en enklare undersökning och skriva en mindre uppsats av vetenskaplig karaktär på huvudsakligen korrekt spanska,
- korrekt använda sig av citat och referenser utifrån något av de gängse system som finns inom humaniora,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt,
- kritiskt granska en uppsats samt agera opponent och respondent vid ett uppsatsseminarium.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra kurser á 7,5 högskolepoäng:

Spansk grammatik och språkvetenskap
Fördjupade studier i spansk grammatik med tillämpningsövningar. Dessutom studeras grunddragen i spanska språkets utveckling. Språkets nutida sociala och regionala aspekter uppmärksammas och allmänlingvistiska problemställningar behandlas.

Spanskspråkig litteraturhistoria och skönlitteratur

Studium av representativa verk från 1500-talet till våra dagar med tyngdpunkt på den moderna litteraturen samt en översikt över de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria efter år 1900.

Kultur och samhälle i Latinamerika
Valda områden av latinamerikanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.

Uppsatsskrivning

I denna modul studeras grundläggande metod för uppsatsskrivande. Under kursens gång ska ett självständigt arbete på ca 12-14 sidor skrivas. Kursen avslutas med att uppsatsen läggs fram vid ett seminarium där studenterna övas i att vara opponent och respondent.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lektioner, lärstödjande seminarier, litteraturstudier och övningar samt självständiga studier.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen, muntlig redovisning med skriftligt underlag samt uppsatsseminarium. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska, grundkurs med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2, fortsättningskurs
Spanish 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 713G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2013-09-01