Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera fördjupade grammatiska kunskaper och ökad språkfärdighet i tal och skrift,
- redogöra för det spanska språkets utveckling i världen,
- visa utvecklad förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera spanskspråkig litteratur från olika epoker samt kultur- och samhällsförhållanden i spanskspråkiga länder,
- utföra en enklare undersökning, presentera resultatet i en kortare uppsats samt agera opponent och respondent vid ett uppsatsseminarium,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra moduler om 7,5 högskolepoäng:

Spansk grammatik och språkvetenskap
Fördjupade studier i spansk grammatik med tillämpningsövningar samt översättning. Dessutom studeras grunddragen i spanska språkets utveckling. Språkets nutida sociala och regionala aspekter uppmärksammas. Allmänlingvistiska problemställningar behandlas.

Spanskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria
Studium av representativa verk från 1500-talet till våra dagar med tyngdpunkt på den moderna litteraturen samt en översikt över de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria efter år 1900.

Kultur och samhälle i Latinamerika
Valda områden av latinamerikanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.

Uppsatsskrivning
I denna modul studeras grundläggande metod för uppsatsskrivande. Under kursens gång ska ett självständigt arbete på ca 12-14 sidor skrivas. Kursen avslutas med att uppsatsen läggs fram vid ett seminarium där studenterna övas i att vara opponent och respondent.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lektioner, lärstödjande seminarier, litteraturstudier och övningar.
Examination
Kursen examineras genom muntliga och skriftliga redovisningar, hemtentamen och salstentamen. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska, grundkurs med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2, fortsättningskurs
Spanish 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 713G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-11-16