Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera fördjupade grammatiska kunskaper och ökad språkfärdighet i tal och skrift,
- redogöra för det spanska språkets utveckling i världen,
- visa utvecklad förmåga att såväl muntligt som skriftligt diskutera spanskspråkig litteratur från olika epoker samt kultur- och samhällsförhållanden i spanskspråkiga länder,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fem moduler om 7,5 högskolepoäng varav tre är obligatoriska (Spansk grammatik och språkvetenskap, Spanskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria, Spansk språkfärdighet) och en fjärde modul väljs av studenten (Kultur och samhälle i Spanien eller Kultur och samhälle i Latinamerika).

Kursen innehåller följande huvudmoment:

Spansk grammatik och språkvetenskap
Fördjupade studier i spansk grammatik med tillämpningsövningar, övningar i skriftlig framställning samt översättning. Dessutom studeras grunddragen i spanska språkets utveckling. Nutida sociala och regionala aspekter på språket uppmärksammas. Allmänlingvistiska problemställningar behandlas.

Spanskspråkig skönlitteratur och litteraturhistoria
Studium av representativa verk från 1500-talet till våra dagar med tyngdpunkt på den moderna litteraturen. Dessutom innehåller delkursen en översikt över de spanskspråkiga ländernas litteraturhistoria efter år 1900 sedd ur ett allmänkulturellt perspektiv.

Spanskspråkig språkfärdighet
Övningar i muntlig och skriftlig presentation samt självständigt arbete med en mindre forskningsuppgift.

Kultur och samhälle i Spanien
Valda områden av spanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa (ca 400 sidor ) och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.

Kultur och samhälle i Latinamerika
Valda områden av latinamerikanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Flera av kursens olika delmoment löper parallellt under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter, muntliga och skriftliga redovisningar samt avslutande muntliga och skriftliga tentamina.
Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Spanska 1 med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 2, fortsättningskurs
Spanish 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU 2008/00111   Kurskod: 713G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     SPA   HU