Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- förklara och använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp,
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan spanska och svenska,
- på spanska uttrycka sig sammanhängande och med ett adekvat ordförråd i tal och skrift både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan störande grammatik- och uttalsfel,
- förstå och återge relevant information på talad standardspanska,
- interagera på spanska i olika kommunikativa sammanhang,
- på spanska läsa olika typer av skrivna texter med ökande svårighetsgrad såväl språkligt som innehållsmässigt och återge det huvudsakliga innehållet i dessa,
- producera olika texttyper anpassade till olika syften och mottagare,
- visa grundläggande kunskaper om, samt på spanska diskutera och analysera, spanskspråkig litteratur utifrån språkliga, litterära och kulturella aspekter,
- redogöra för grunddragen i Spaniens samhällsstruktur, både ur ett historiskt och ett samtida perspektiv,
- identifiera och diskutera likheter och skillnader i levnadsförhållanden och umgängesformer i Sverige och Spanien.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra moduler:

Grundläggande språkkunskaper.
Systematisk genomgång av allmän och spansk grammatik samt genomgång av grunderna i spanska språkets fonetik och uttal.

Litteratur och skriftlig produktion
Läsning och analys av modern spanskspråkig litterär text samt egen skriftlig produktion.

Kultur och samhälle i Spanien
Valda områden av spanskt kultur- och samhällsliv behandlas med utgångspunkt i sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier.

Tematisk modul
Denna modul är organiserad kring ett tema, som kan ändras från termin till termin.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, aktivt deltagande i lärstödjande seminarier, grupparbeten, skriftliga och muntliga övningar samt självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Spanska 3/Spanska steg 3, områdeskurser enligt områdesbehörighet 2 och En B. Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 1, grundkurs
Spanish 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-01-20