Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde Spanska - SP1
  Kurskod   713G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- grammatiska och fonetiska grundbegrepp;

- demonstrera både muntligt och skriftligt goda kunskaper om och förståelse av olika aspekter av det spanska språket, såsom ordförråd, uttal, fonetik och språkstrukturer;

- visa grundläggande kunskaper om spanskspråkig litteratur samt förmåga att diskutera och analysera denna utifrån grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp;

-redovisa för grunddragen i Spaniens samhällsstruktur, historia, geografi och kulturer.
Kursinnehåll
Kursen består av fyra moduler:

Grundläggande språkkunskaper
Systematisk genomgång av allmän och spansk grammatik med tillämpningsövningar samt genomgång av grunderna i spansk fonetik och uttal.

Litteratur och skriftlig produktion
Läsning och analys av spanskspråkig modern litterär text. Seminarier och övningar i skriftlig produktion ingår.

Kultur och samhälle i Spanien
Valda områden av spanskt kultur- och samhällsliv behandlas med utgångspunkt i sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Skriftliga övningar och muntliga presentationer ingår.

Tematisk modul
Denna modul är organiserad kring ett tema, som kan ändras från termin till termin.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lärstödjande seminarier, litteraturstudier, grupparbeten och uttalsövningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 1, grundkurs
Spanish 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SPA   HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-04-06