Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- grammatiska och fonetiska grundbegrepp;

- demonstrera både muntligt och skriftligt goda kunskaper om och förståelse av olika aspekter av det spanska språket, såsom ordförråd, uttal, fonetik och språkstrukturer;

- visa grundläggande kunskaper om spanskspråkig litteratur samt förmåga att diskutera och analysera denna utifrån grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp;

-redovisa för grunddragen i Spaniens samhällsstruktur, historia, geografi och kulturer.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra moduler:

Grundläggande språkkunskaper
Systematisk genomgång av allmän och spansk grammatik med tillämpningsövningar.

Muntlig språkfärdighet
Systematisk genomgång av grunderna i spansk fonetik och uttal. Genomgång av presentationsteknik samt övningar i muntlig presentation.

Litteratur och skriftlig produktion
Läsning och analys av spanskspråkig modern litterär text. Dessutom ingår seminarier och övningar i skriftlig produktion.

Kultur och samhälle i Spanien
Valda områden av spanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lärstödjande seminarier, litteraturstudier, grupparbeten och uttalsövningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + lägst Spanska C-språk, kurs B alt Spanska steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 1, grundkurs
Spanish 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SPA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.