Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713G01
Mål
Efter godkänd kurs ska den studerande kunna
- demonstrera både muntligt och skriftligt goda kunskaper om och förståelse av olika aspekter av det spanska språket: ordförråd, uttal, fonetik, grammatiska strukturer och idiomatiska uttryck i olika stilistiska kontexter,
- visa grundläggande kunskaper om spanskspråkig litteratur och kunna analysera och diskutera denna,
- redovisa för huvuddragen i de spansktalande ländernas samhällsstrukturer, historia, geografi och kulturer,
- arbeta självständigt och tillämpa ett kritiskt arbets- och förhållningssätt.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fem moduler om 7,5 högskolepoäng varav tre är obligatoriska (Grundläggande språkkunskaper, Litteratur och Skriftlig Produktion samt Muntlig Språkfärdighet) och en fjärde modul väljs av studenten (Kultur och samhälle i Spanien eller Kultur och samhälle i Latinamerika).

Kursen innehåller följande huvudmoment:

Grundläggande språkkunskaper
Systematisk genomgång av allmän och spansk grammatik med tillämpningsövningar.

Muntlig språkfärdighet
Systematisk genomgång av grunderna i spansk fonetik och uttal. Dessutom ingår genomgång av presentationsteknik samt övningar i muntlig presentation.

Litteratur och skriftlig produktion
Läsning och analys av ca 1200 sidor spanskspråkig modern litterär text. Dessutom ingår seminariediskussioner och övningar i skriftlig produktion.

Kultur och samhälle i Spanien
Valda områden av spanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa (ca 400 sidor ) och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.

Kultur och samhälle i Latinamerika
Valda områden av latinamerikanskt kultur- och samhällsliv baserade på sakprosa och informations- och kommunikationsteknologiska medier. Dessutom ingår skriftliga övningar och muntliga presentationer.
Undervisning/Arbetsformer
Studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta i diskussioner/seminarier. Flera av kursens olika delmoment löper parallellt under kursens gång. Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar, där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftliga och muntliga prov.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Standardbehörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Sp C-språk, kurs B alt Sp steg 3)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 1, grundkurs
Spanish 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 713G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     SPA   HU