Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Spanska 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Spanska - SPA
Ämnesområde
  Kurskod   713A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- demonstrera vidgade och fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet spanska,
- visa förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod inom studieområdet,
- självständigt utföra en begränsad forskningsuppgift.
Kursinnehåll
Uppsats 15 hp
Studenten utför en självständig, mindre forskningsuppgift inom spansk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktiskt område. Denna presenteras i en uppsats på spanska om ca 25 - 30 sidor. I samband härmed uppövas förmågan i allmän forskningsmetodik. Till grund för uppsatsarbetet ligger teorier och metoder med anknytning till uppsatsens forskningsområde.

Språk och kultur i Europa 7,5 hp
Kursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs 7,5 hp
Delkursen innehåller ämnesfördjupning med inriktning på spanska språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga problem samt orientering om vetenskapliga teorier och metoder. Kursen är baserad på textstudier.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår schemalagda aktiviteter i form av föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning. Närvaro vid undervisning som bedrivs som examinatorier är obligatorisk.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:
Uppsats: Examinationen utgöres av uppsatsen som granskas vid ett seminarium.
Språk och kultur i Europa: Två självständiga skriftliga uppgifter.
Fördjupningskurs: Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande vid seminarier samt skriftligt och muntligt prov.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

För tillträde till kursen krävs att grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs, om vardera 30 hp i spanska är godkända.
Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå, vilket innebär Svenska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2 med delat betyg, Svenska B/Svenska 2B, godkänt TISUS eller motsv, samt Engelska minst 2 åk på gymnasiet/etapp 2/Engelska A, TOEFL (pappersbaserat, minst 500p/datorbaserat, minst 173p/internetbaserat, minst 61p), IELTS (totalt 5.0 och inget delmoment under 4.5) eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Spanska 4, avancerad kurs
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 713A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Spanska - SPA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A     SPA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.