Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska - baskurs i språkfärdighet , 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G45
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- identifiera grundläggande skillnader mellan franskt och svenskt uttal samt kunna tillämpa franska uttalsregler,
- behärska grundläggande grammatiska begrepp,
- uttrycka sig muntligt och skriftligt om kända och vardagsnära ämnen på ett grammatiskt korrekt sätt på franska,
- förstå det huvudsakliga innehållet I autentiska texter och ljudinspelningar på basnivå på franska,
- redogöra muntligt och skriftligt för det huvudsakliga innehållet i autentiska texter och ljudinspelningar på basnivå på franska.
Kursinnehåll
Övningar i att förstå talad och skriven franska samt träning i egen muntlig och skriftlig produktion. Översiktlig genomgång av den franska grammatiken samt av grundbegrepp i allmän och fransk fonetik. Träning i korrekt fransk ljudbildning och intonation.
Undervisning/Arbetsformer
Schemalagda aktiviteter innebär föreläsningar, seminarier och övningar. Studenterna förväntas delta aktivt, både i diskussioner och i skriftliga och muntliga redovisningsuppgifter i samband med undervisningen. Utöver detta förväntas den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftlig examination genom salstentamen i slutet av kursen samt löpande examination genom obligatoriska uppgifter i form av muntlig och skriftlig framställning samt hörförståelse. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Franska B-språk C eller Franska steg 3 eller Franska 3. Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för Engelska B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Ansökan om kursbevis görs på följande hemsida: http://www.student.liu.se/examen/kursbevis?l=sv
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska - baskurs i språkfärdighet
French – Foundation course in language proficiency
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 712G45      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-09-30 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.