Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Francais: La France contemporaine, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G44
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för fransk samhällsstruktur samt om vardagsliv i dagens Frankrike
- redogöra för och diskutera centrala aspekter av Frankrikes samhällsutveckling sedan 1945
- interagera på franska i olika kommunikativa sammanhang.
Kursinnehåll
Kursen innebär studier av samhällsförhållanden, historia och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation som utgår från läsning av texter, rörande kulturhistoria och samhällsförhållanden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier. Undervisningsspråk: Franska
Examination
Individuell muntlig examination med skriftligt underlag. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Francais: La France contemporaine
Francais: La France contemporaine
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 712G44      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.