Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 2 - Språkstudier, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G40
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- använda det franska språket anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- översätta svensk text till franska på ett adekvat och språkligt korrekt sätt
- identifiera och analysera likheter och skillnader mellan talad och skriven franska ur ett språkvetenskapligt perspektiv

Kursinnehåll
Språkstudier innebär fördjupade studier i fransk grammatik och översättning. Skillnader mellan det talade och skrivna språket problematiseras ur ett språkligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Grundläggande språkvetenskapliga termer introduceras och tillämpas ur ett förenat teoretiskt och praktiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, grupparbeten, övningar samt självständiga studier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig examination. Examinationen sker individuellt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Franska, grundkurs med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 2 - Språkstudier
French 2 - Language studies
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2016-00201   Kurskod: 712G40      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2016-04-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.