Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Francais: La Suède en francais, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G37
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna:
- identifiera och diskutera aktuella samhällsfrågor i Sverige
-analysera den egna situationen som utbytesstudent vid ett svenskt universitet
- diskutera språkliga och kulturella möten utifrån ett interkulturellt perspektiv
Kursinnehåll
I kursen behandlas olika aktuella teman relaterade till det svenska samhället och studiefrågor utifrån ett interkulturellt perspektiv. Delar av kursinnehållet anpassas till kursdeltagarnas individuella studieprofiler. En viktig del utgörs av organiserade diskussionsmöten (med kursen Franska inför Erasmus) där utbyten av språkliga och kulturella erfarenheter står i centrum.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen organiseras i seminarieform bestående av dialogföreläsningar och diskussioner. I kursen används även en internetbaserad lärplattform för reflektion och kommunikation mellan kurstillfällena. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier. Kursen genomförs på franska.
Examination
Examinationen är individuell och består av en samlad muntlig och skriftlig digital portfölj. Detaljerade anvisningar återfinns i studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Franska steg 3/Franska 3, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Francais: La Suède en francais
Sweden in French
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 712G37      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
  Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01