Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Francais: Paris d'hier et d'aujourd'hui, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G34
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- redogöra på franska för de stora dragen i Paris historiska utveckling
- visa god inblick i aktuella samhällsförhållanden i Paris
- analysera bilden av Paris som finns i kulturella uttryck som film, litteratur, konst och arkitektur.
Kursinnehåll
I kursen behandlas historia, samhälllsförhållanden och aktuella frågor i Paris. Dessutom ingår övningar i konversation som utgår från läsning av olika texter rörande aktuella kultur- och samhällsförhållanden i Paris.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar, grupparbeten och självstudier. I kursen ingår en studieresa alternativt en virtuell resa till Paris.
Examination
Muntlig och/eller skriftlig redovisning, individuellt eller i grupp, av ett projektarbete med anknytning till studieresan/den virtuella resan. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Franska steg 3/Franska 3, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Francais: Paris d'hier et d'aujourd'hui
French: Paris of yesterday and today
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 712G34      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-02-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-10-01