Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Francais: Att kommunicera på franska, del 2, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G32
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna:
- uttrycka sig muntligt på ett korrekt sätt på franska i såväl formella som informella sammanhang
- använda sina kunskaper och färdigheter på ett sätt som är anpassat till olika situationer (privata/professionella)
- analysera och ge återkoppling till observerade muntliga presentationer samt analysera sin egen och andras uttrycksförmåga.
Kursinnehåll
Kursen består av olika moment som är knutna till olika teman, till exempel språkliga register, presentationer, intervjuer, argumentation och debatt. Under varje moment presenteras det valda temat och den studerande har möjlighet att praktiskt tillämpa passande kunskaper och färdigheter. Stor vikt läggs vid direkt återkoppling som görs kontinuerligt under övningstillfällen men också i samband med de olika examinationer som finns för varje tema. De olika momenten bygger på varandra.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen består av lektioner som bygger på ett studentaktivt arbetssätt. Detta innebär dels att den studerande förväntas delta i olika typer av kommunikativa övningar, dels att den studerande har en aktiv roll när det gäller återkoppling till andras och egna prestationer. Inspelning av de muntliga examinationerna förekommer och fungerar som stöd för återkoppling. Grupparbeten ingår och den studerande förväntas även arbeta med självstudier.
Examination
Fortlöpande examination av olika muntliga moment. Redovisningar förekommer både individuellt och i grupp. Vid gruppredovisning bedöms och betygsätts varje student individuellt. För godkänt betyg på kursen krävs att den studerande har blivit godkänd på varje delmoment. Ett uppsamlingstillfälle kommer att anordnas i slutet av kursen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Franska steg 3/Franska 3, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2 och godkänd kurs Français: Att kommunicera på franska, 7,5 hp eller motsv.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Francais: Att kommunicera på franska, del 2
Français: Communicating in French, Part 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2010-00180   Kurskod: 712G32      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2010-11-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-12-08