Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska språket - grammatik, fonetik och uttal, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G28
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- grammatiska och fonetiska grundbegrepp i franska
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan franska och svenska;
-uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i olika sammanhang med ett gott ordförråd och utan att göra systematiska uttals- och grammatikfel;
Kursinnehåll
Kursen behandlar:
- Repetition av grammatiska grundbegrepp.
- Systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar och översättning.
- Fraseologi och synonymik. Denna modul innehåller även fonetiska grundbegrepp och nödvändig terminologi samt en systematisk genomgång av och träning på franskans ljudsystem och intonationsmönster.
- Skriftlig produktion som innebär övningar i att producera egen text på franska.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, grupparbeten och uttalsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen och muntlig tentamen. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för En B.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska språket - grammatik, fonetik och uttal
French Language - Grammar, Phonetics and Pronunciation
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 712G28      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2009-04-27 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.