Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fransk grammatik, preparandkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G27
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- demonstrera grundläggande kunskaper i fransk grammatik
- tillämpa en fransk basvokabulär
- skriva sammanhängande och begriplig text om välkända ämnesområden
- uttrycka sig muntligt med ett uttal som inte stör förståelsen av språket
Kursinnehåll
Kursen är en förberedande kurs för vidare studier i franska på grundnivå. Det övergripande målet är att skapa en brygga mellan gymnasiestudier och universitetsstudier i franska.

I kursen repeteras systematiskt grundläggande fransk grammatik och uttal. Ordförrådet repeteras och berikas. Utifrån ett kommunikativt perspektiv tränas dessa färdigheter i skrift och tal.
Undervisning/Arbetsformer
Schemalagda aktiviteter är lektioner där kursinnehållet behandlas genom muntliga och skriftliga övningar. Studenterna förväntas delta aktivt. Utöver lektionerna ingår självständiga studier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, skriftlig portfölj och muntlig tentamen. Utförlig information om kursens examinationer framgår av studiehandledningen till kursen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + lägst Franska C-språk, kurs B alt Franska steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fransk grammatik, preparandkurs
French grammar, Preparatory Course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU2009/00139   Kurskod: 712G27      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FRA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2009-12-04 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.