Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fransk litteratur och text, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G23
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- redogöra för franskspråkig, främst fransk, litteratur och diskutera denna kopplat till en litterär strömning.
Kursinnehåll
Läsning av modern litterär text från såväl litterär som språklig synpunkt. Delar av textmassan läses intensivt. En litteraturhistorisk översikt görs parallellt med de lästa verken.
Kursen innehåller även samtalsövningar.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och uttalsövningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Kursen examineras genom muntlig redovisning med skriftligt underlag.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Franska steg 3/Franska 3, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fransk litteratur och text
French Literature and Text
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 712G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2008-11-12 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-12-17