Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Français: Att kommunicera på franska, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G22
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- demonstrera muntlig säkerhet i olika kommunikativa sammanhang
- demonstrera kunskaper och färdigheter i muntlig framställning
- redogöra för språkets användning i olika situationer.
Kursinnehåll
Kursen innehåller praktiska övningar i konversation, argumentation och debatt samt presentationsteknik. Stor vikt läggs vid att träna den muntliga uttrycksförmågan och språkets uttal.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisning sker i form av lektioner, övningstillfällen och grupparbeten. Den studerande förväntas arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Muntlig redovisning, individuell och i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Franska C-språk, kurs B alt Franska steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Français: Att kommunicera på franska
Français: To communicate in French
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 712G22      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       FRA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-09-11 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.