Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Français: Venez étudier et parler de la France d' aujourd'hui, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- demonstrera grundläggande kunskaper om främst fransk samhällsstruktur samt om vardagsliv i Frankrike, med viss inblick i några inom- och utomeuropeiska franskspråkiga länders förhållanden
Kursinnehåll
Kursen innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik, som utgår från läsning av texter, även aktuella tidningstexter, rörande kultur- och samhällsförhållanden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.
Examination
Muntlig redovisning, individuellt eller i grupp.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Franska C-språk, kurs B alt Franska steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Français: Venez étudier et parler de la France d' aujourd'hui
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 712G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FRA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2008-01-21 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.