Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Français: Venez étudier et parler de la France d' aujourd'hui, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G16
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna

- demonstrera grundläggande kunskaper om främst fransk samhällsstruktur samt om vardagsliv i Frankrike, med viss inblick i några inom- och utomeuropeiska franskspråkiga länders förhållanden
Kursinnehåll
Kursen innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik, som utgår från läsning av texter, även aktuella tidningstexter, rörande kultur- och samhällsförhållanden.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av lektioner, föreläsningar och grupparbeten. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.
Examination
Muntlig redovisning, individuellt eller i grupp.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt särskild behörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Français: Venez étudier et parler de la France d' aujourd'hui
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU 2008/00111   Kurskod: 712G16      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X       FRA   HU