Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Paris à travers ses cultures, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G15
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera kunskaper om Paris ur olika synvinklar, såväl historiska som litterära och kulturella.
Kursinnehåll
Under kursens gång studeras olika aspekter av Paris med utgångspunkt i litteratur, konst och musik. Kursen organiseras ur ett tematiskt perspektiv.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier. Den studerande ska dessutom presentera ett begränsat projekt enskilt eller i grupp. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Muntlig examination sker fortlöpande. Skriftlig examination genom hemuppgifter.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Paris à travers ses cultures
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 712G15      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FRA   HU