Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Fransk grammatik och text, grundkurs, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G12
Mål
Efter slutförd kurs ska den studerande kunna
- beskriva grundläggande kunskaper i fransk grammatik,
- redogöra för sambandet mellan text och grammatik,
- demonstrera förmåga att översätta till och från det främmande språket.
Kursinnehåll
I kursen studeras ett antal texter av olika slag. Med utgångspunkt i texterna behandlas olika grammatiska moment, som därefter belyses ytterligare med hjälp av tillämpningsövningar.
Undervisning/Arbetsformer
Lektionsundervisning med diskussioner och övningar. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier.
Examination
Skriftligt prov i fransk grammatik.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Fransk grammatik och text, grundkurs
French Grammer and Caption
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: LiU-2008/00111   Kurskod: 712G12      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande     FRA   HU