Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G03
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna
- återge innehållet i en svensk text på ett för det franska språket adekvat sätt;
- analysera det franska språket med tillämpning av språkvetenskapliga termer;
- analysera franskspråkig litteratur utifrån ett kritiskt vetenskapligt förhållningssätt;
- författa ett självständigt skriftligt vetenskapligt arbete inom fransk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktik och försvara detta vid ett seminarium;
- förhålla sig till teori och metod på ett vetenskapligt godtagbart sätt;
- presentera en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete.
Kursinnehåll
Kursen omfattar fransk språkvetenskap och grammatik samt franskspråkig litteratur och litteraturvetenskap.

Språkvetenskap, 7,5 hp
Fördjupat och systematiskt studium av några centrala avsnitt av den franska grammatiken med tonvikt på ett modernt vetenskapligt synsätt där språkvetenskapliga termer tillämpas. Tillämpningsövningar i översättning från svenska till franska.

Franskspråkig litteratur, 7,5 hp
Delkursen utgör en fördjupning i ett särskilt litteraturvetenskapligt forskningsfält eller problemområde, eller i en särskild period, strömning, skolbildning eller genre. Studium av franskspråkiga texter samt tillämpning av litterär teori och metod utifrån vetenskapliga artiklar.

Uppsats, 15 hp
Studenten utför en vetenskaplig undersökning inom språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område som redovisas i form av en uppsats.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är föreläsningar, lärstödjande seminarier, övningar, litteraturstudier, handledning och författande av uppsats.
Examination
Kursen examineras genom muntlig redovisning med skriftligt underlag, ventilering av uppsats, respondentskap och opponentskap. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Franska, grundkurs (30hp) samt genomgången Franska, fortsättningskurs med minst 15 hp godkända, vari språkfärdighetsprovet skall ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 3, fördjupningskurs
French 3, in-depth course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 712G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-04-16