Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G03
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa vidgade och fördjupade kunskaper i ämnet franska,
- visa en inblick i den vetenskapliga forskningens teori och metod,
- författa ett självständigt skriftligt arbete inom fransk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktik,
-konsekvent tillämpa ett kritiskt förhållningssätt och visa god förmåga att arbeta självständigt.
Kursinnehåll
Uppsats, 15 hp
Studenten utför en mindre undersökning inom språkvetenskapligt, litteraturvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller didaktiskt område. Denna redovisas i form av en uppsats om ca 20-25 sidor.

Språkfärdighet, 4,5 hp
Översättning från svenska till franska med fraseologi och vokabulär. I anslutning härtill behandlas olika grammatiska problem.

Grammatisk fördjupning, 3 hp
Ett fördjupat och systematiskt studium av några centrala avsnitt av den franska grammatiken med tonvikt på ett modernt språkvetenskapligt synsätt.

Franskspråkig litteratur med litteraturhistoria, 7,5 hp
Studium av representativa franskspråkiga verk från 1500-talet till våra dagar med litteraturhistorisk översikt samt en serie litteraturkritiska artiklar.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår schemalagda aktiviteter i form av föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning. Närvaro vid undervisning som bedrivs som examinatorier, samt uppsatsopposition är obligatoriska moment.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:
Uppsats: Examinationen utgörs av uppsatsen som ventileras vid ett seminarium samt oppositionsuppgift.
Språkfärdighet: Skriftligt översättningsprov från svenska till franska.
Grammatisk fördjupning: Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i seminarier samt muntligt prov.
Franskspråkig litteratur med litteraturhistoria: Obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i seminarier samt hemtentamen eller salstentamen.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Franska 1 samt genomgången Franska 2 med minst 10 p (15 hp) godkända, vari språkfärdighetsprovet skall ingå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 3, fördjupningskurs
French 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 712G03      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   G     FRA   HU