Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G02
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- använda det franska språket anpassat till olika syften, mottagare och sociala sammanhang
- översätta svensk text till franska på ett adekvat och språkligt korrekt sätt
- identifiera och analysera likheter och skillnader mellan talad och skriven franska ur ett språkvetenskapligt perspektiv
- formulera relevanta problemställningar som grund för en enklare undersökning av vetenskaplig karaktär
- producera enklare text av vetenskaplig karaktär på i huvudsak korrekt franska
- på talad franska kritiskt diskutera enklare franskspråkig text av vetenskaplig karaktär
- på franska diskutera och analysera litterär text med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar
- på franska problematisera och analysera kultur- och samhällsförhållanden i Frankrike utifrån ett källkritiskt förhållningssätt
- presentera och diskutera kultur- och samhällsförhållanden i den fransktalande världen
Kursinnehåll
Kursen innehåller studier i det franska språket, kulturstudier, litteraturstudier och författande av ett enklare vetenskapligt arbete.

Språkstudier
Språkstudier innebär fördjupade studier i fransk grammatik och översättning. Skillnader mellan det talade och skrivna språket problematiseras ur ett språkligt, kulturellt och historiskt perspektiv. Grundläggande språkvetenskapliga termer introduceras och tillämpas ur ett förenat teoretiskt och praktiskt perspektiv.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av Frankrikes historia och samhällsförhållanden. Studenten bearbetar och problematiserar olika aspekter av kultur- och samhällsförhållanden i den fransktalande världen. Olika typer av informationssökning och källkritisk analys tillämpas.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innehåller studium av 1900-talets litteraturhistoria samt av skönlitteratur från 1900-talet. Texterna studeras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. De olika texterna diskuteras och analyseras med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga analysverktyg och i förhållande till olika litterära strömningar.

Uppsats, teori och metod
Grundläggande metoder för uppsatsskrivande bearbetas och tillämpas genom författande av ett självständigt arbete om ca 5-8 sidor inom språkvetenskapligt, kulturvetenskapligt eller litterärt område. Arbetet presenteras vid ett seminarium där studenten övar sig på att vara opponent och respondent.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten, övningar samt självständiga studier.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, uppsatsseminarium, muntlig redovisning med skriftligt underlag, skriftlig portfölj och projektarbete. Examination sker individuellt. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Franska, grundkurs med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 2, fortsättningskurs
French 2, continuation course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 712G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-11-09