Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 2, fortsättningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa fördjupade grammatiska insikter och god språkfärdighet i tal och skrift,
- visa grundläggande kunskaper i franska språkets utveckling,
- visa kunskaper om franskspråkig litteratur från olika epoker samt utvecklad förmåga att diskutera litteratur, kultur och samhällsförhållanden såväl muntligt som skriftligt,
- utföra en enklare undersökning, presentera resultatet i en kortare uppsats samt agera opponent och respondent vid ett uppsatsseminarium,
- tillämpa ett kritiskt förhållningssätt och arbeta självständigt.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra moduler om vardera 7,5 hp, som kan läsas parallellt med varandra under terminens lopp.

Franska språket

I denna modul ingår följande moment:

Språkfärdighet som innebär fördjupade studier i fransk grammatik med tillämpningsövningar, översättning, fraseologi och synonymik.

Skriftlig produktion som innebär övningar i olika typer av skriftlig framställning.

Fransk språkhistoria och språkvetenskap innehåller en översiktlig framställning av det franska språkets historia i och utanför Frankrike. Dessutom ingår studium av fornfransk text samt genomgång av grundläggande språkvetenskapliga termer och deras tillämpning.

Kulturstudier

Kulturstudier innebär studier av Frankrikes historia och samhällsförhållanden efter 1945 och studier av de franska regionerna samt självständiga arbeten om några fransktalande länder. Dessutom ingår övningar i konversation som utgår från läsning av aktuella texter och bearbetning av visuella dokument rörande kultur- och samhällsförhållanden.

Litteratur

Litteratur innehåller dels studium av 1600-, 1700- och 1800-talets litteraturhistoria, dels studium av ca 1500 sidor skönlitteratur från dessa århundraden. Minst en femtedel av textmassan läses intensivt. Texterna studeras från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. I kursen ingår dessutom en genomgång av grundläggande litteraturvetenskapliga termer och deras tillämpning.

Uppsatsskrivning

I denna modul studera grundläggande metod för uppsatsskrivande. Under kursens gång ska ett självständigt arbete på ca 5-8 sidor skrivas. Kursen avslutas med att uppsatsen läggs fram vid ett seminarium där studenterna övas i att vara opponent och respondent.
Undervisning/Arbetsformer
Kursen innebär heltidsstudier. Undervisningen sker i form av lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier och grupparbeten. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
Kursen examineras genom salstentamina, muntliga tentamina samt muntliga och skriftliga redovisningar, individuellt och i grupp. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Franska, grundkurs med minst 15 hp godkända (motsv).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 2, fortsättningskurs
French 2
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 712G02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FRA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.