Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:
- på franska läsa olika typer av skrivna texter, även om komplexa ämnen, och återge det huvudsakliga innehållet i dessa
- förstå talad standardfranska och återge relevant information ur muntliga källor
- interagera på franska i olika kommunikativa sammanhang
- uttrycka sig sammanhängande i tal på franska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen utan grammatik- och uttalsfel som hindrar förståelsen
- formulera sig begripligt i skrift på franska både om vardagliga och mera komplicerade ämnen
- tillämpa grammatiska kunskaper i egen skriftlig produktion på franska
- använda grammatiska och fonetiska grundbegrepp
- redogöra för det franska språkets fonologiska egenskaper
- diskutera franskspråkig litteratur på franska utifrån språkliga, litterära och kulturella aspekter
- redogöra för centrala aspekter av Frankrikes samhällsutveckling och samhällsstruktur
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra moduler som läses parallellt under terminens lopp.

Språkstudier
Studier i det franska språket består av repetition av grammatiska grundbegrepp samt systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Ordförråd och språkliga strukturer övas i olika sammanhang. Fonetiska grundbegrepp och terminologi introduceras och en systematisk genomgång av och träning på franskans ljudsystem och intonationsmönster genomförs. Genom skriftliga övningar tränas egen skriftlig produktion på franska.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik med utgångspunkt i läsning av texter i olika genrer rörande kultur- och samhällsförhållanden. Genom olika typer av muntliga övningar tränas egen muntlig produktion och interaktion i gruppsamtal.

Litteraturstudier
Litteraturstudier innebär läsning, diskussion och analys av samtida litterär text från såväl litterär, kulturell som språklig synpunkt. Grundläggande litteraturvetenskapliga termer gås igenom och tillämpas i samband med litteraturläsningen.

Tematisk modul
Denna modul är organiserad kring ett tema, som kan ändras från termin till termin.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och uttalsövningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Franska steg 3/Franska 3, områdeskurser enligt Områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 1, grundkurs
French 1, basic course
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 712G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2012-06-26