Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G01
Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande kunna:

- grammatiska och fonetiska grundbegrepp;
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan franska och svenskan;
-uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i olika sammanhang med ett gott ordförråd och utan att göra systematiska uttals- och grammatikfel;
- visa grundläggande kunskaper om franskspråkig, främst fransk, litteratur och diskutera denna kopplat till en litterär strömning;
- visa grundläggande kunskaper om främst fransk samhällsstruktur samt om vardagsliv i Frankrike.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra moduler som läses parallellt under terminens lopp.

Franska språket
Repetition av grammatiska grundbegrepp. Systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar och översättning. Fraseologi och synonymik. Denna modul innehåller även fonetiska grundbegrepp och nödvändig terminologi samt en systematisk genomgång av och träning på franskans ljudsystem och intonationsmönster. Skriftlig produktion som innebär övningar i att producera egen text på franska.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik, som utgår från läsning av texter i olika genrer rörande kultur- och samhällsförhållanden.

Litteratur
Läsning av modern litterär text från såväl litterär som språklig synpunkt. Delar av textmassan läses intensivt. En litteraturhistorisk översikt görs parallellt med de lästa verken. Kursen innehåller även samtalsövningar.

Tematisk modul
Denna modul är organiserad kring ett tema, som kan ändras från termin till termin.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lärstödjande seminarier, lektioner, föreläsningar, litteraturstudier, grupparbeten och uttalsövningar.
Examination
Kursen examineras genom skriftlig salstentamen, muntlig tentamen, muntlig och skriftlig redovisning. Examination sker individuellt.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt Sv B/Sv2 B + lägst Franska C-språk, kurs B alt Franska steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till StudentCentrum
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 1, grundkurs
French 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2009-00139   Kurskod: 712G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FRA   HU  
Fastställd av kursplanenämnden 2007-06-18 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.