Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska - FRA
Ämnesområde Franska - FRA
  Kurskod   712G01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- visa goda kunskaper om grammatiska och fonetiska grundbegrepp och behärska dessas terminologi,
- känna igen och förklara avvikelser från den språkliga normen och kunna använda grammatikor och andra referensverk,
- utnyttja ett biblioteks resurser,
- redogöra för systematiska grammatiska och fonologiska skillnader och likheter mellan franskan och svenskan och även vara medveten om andra källor till fel och avvikelser hos inlärare,
- med ett gott ordförråd och utan att göra systematiska uttals- och grammatikfel uttrycka sig såväl muntligt som skriftligt i olika sammanhang,
- visa grundläggande kunskaper om franskspråkig, främst fransk, litteratur och kunna analysera och diskutera sådan litteratur,
- visa grundläggande kunskaper om främst fransk samhällsstruktur samt om vardagsliv i Frankrike, med viss inblick i några inom- och utomeuropeiska franskspråkiga länders förhållanden.
Kursinnehåll
Kursen är organiserad i form av fyra moduler om vardera 7,5 hp, som kan läsas parallellt med varandra under terminens lopp.

Franska språket
Repetition av grammatiska grundbegrepp. Systematisk genomgång av fransk grammatik med tillämpningsövningar i översättning. Fraseologi och synonymik. Denna modul innehåller även fonetiska grundbegrepp med nödvändig terminologi samt en systematisk genomgång av franskans ljudsystem och intonationsmönster.

Kulturstudier
Kulturstudier innebär studier av historia, samhällsförhållanden och aktuella frågor i Frankrike. Dessutom ingår övningar i konversation och presentationsteknik, som utgår från läsning av texter, även aktuella tidningstexter, rörande kultur- och samhällsförhållanden.

Litteratur
Läsning av ca 1200 sidor modern, litterär text. Intensiv läsning av minst en fjärdedel av textmassan. Litteraturhistorisk översikt i samband med de lästa verken. Samtalsövningar.

Tematisk modul
Denna modul är organiserad kring ett tema, som kan ändras från termin till termin.
Undervisning/Arbetsformer
Arbetsformer är lektioner, föreläsningar, examinatorier, grupparbeten och uttalsövningar. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier, enskilt eller i grupp.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:

Franska språket: skriftligt språkfärdighetsprov i ordkunskap och grammatik. Skriftligt prov i fonetik samt muntligt prov i uttal och intonation.
Kulturstudier: muntligt prov samt löpande examination genom obligatoriskt aktivt deltagande i gruppdiskussioner.
Litteratur: seminarierna är examinationstillfällen, muntlig och skriftlig examination sker fortlöpande.
Tematisk modul: muntlig examination sker fortlöpande. Skriftlig examination genom hemuppgifter och/eller skriftligt prov.Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

samt särskild behörighet C.2 (Sv B/Sv2 B + lägst Fr C-språk, kurs B alt Fr steg 3)
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 1, grundkurs
French 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 712G01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska - FRA          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   G     FRA   HU