Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i franska, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna
- med djup förståelse och ur olika perspektiv redogöra för sina kunskaper inom valda teman i kursen
- tillämpa ett vetenskapligt förhållningssätt
- visa fördjupade kunskaper i akademiskt skrivande
- visa god förtrogenhet med såväl språkvetenskapliga som litteraturvetenskapliga teorier och metoder samt förmåga att tillämpa dessa
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga utföra en vetenskaplig undersökning inom fransk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller didaktik
- opponera på och försvara ett självständigt arbete
Kursinnehåll
Delkurs 1: Obligatorisk kurs I: Tillämpad teori och metod 7,5 hp
Delkurs 2: Obligatorisk kurs II: Tillämpad teori och metod, fördjupning 7,5 hp
Delkurs 3: Obligatorisk kurs III: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp
Delkurs 4: Uppsatskurs, 15 hp
Delkurs 5: Valfri kurs I, 7,5 hp
Delkurs 6: Valfri kurs II, 7,5 hp
Delkurs 7: Valfri kurs III, 7,5 hp


Delkurs 1: Tillämpad teori och metod, 7,5 hp

Kursen innehåller en fördjupning i språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder. I fokus står tillämpningen av olika teoretiska perspektiv och vetenskapliga metoder i analysen av olika typer av språkliga produkter.

Delkurs 2: Tillämpad teori och metod, fördjupning 7,5 hp

I kursen väljer studenten i samråd med examinator någon språk- eller litteraturvetenskaplig teori och/eller metod att specialisera sig inom. Instuderingen sker individuellt.

Delkurs 3: Akademiskt skrivande på avancerad nivå, 7,5 hp

I kursen studeras konkreta exempel på akademiskt skrivande inom fransk språk- och litteraturvetenskap. Stor vikt läggs vid att utveckla studentens vetenskapliga skrivande och kritiska förhållningssätt.

Delkurs 4: Uppsats, 15 hp

Studenten genomför en avgränsad, självständig forskningsuppgift inom fransk språk- eller litteraturvetenskap eller inom ett didaktiskt område. Uppsatsen läggs fram vid ett seminarium där studenten agerar respondent och opponent på en annan students arbete.

Delkurs 5, 6 och 7 utgörs av valfria läskurser inom ämnet som instuderas på egen hand och väljs ur ämnet franskas uppsättning av färdiga läskurser. Dessa kan även sättas samman individuellt i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, enskild handledning och självstudier.
Examination
De obligatoriska och de valfria delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Franska, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Franska fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i franska
Master's Course in French
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 712A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2014-09-19