Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Magisterkurs i franska, 60hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712A02
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på franska kunna
- med djup förståelse och ur olika perspektiv redogöra för sina kunskaper inom valda teman i kursen
- tillämpa ett för studier i franska språket vetenskapligt förhållningssätt
- självständigt och med utvecklad analytisk och kritisk förmåga utföra en vetenskaplig undersökning inom fransk språkvetenskap, litteraturvetenskap eller didaktik
- opponera på och försvara ett självständigt arbete
Kursinnehåll
Delkurs 1: Obligatorisk kurs I: Språk 7,5 hp
Delkurs 2: Obligatorisk kurs II: Litteratur 7,5 hp
Delkurs 3: Uppsatskurs, 15 hp
Delkurs 4: Valfri kurs I, 7,5 hp
Delkurs 5: Valfri kurs II, 7,5 hp
Delkurs 6: Valfri kurs III, 7,5 hp
Delkurs 7: Valfri kurs IV, 7,5 hp

Delkurs 4 och 5 utgörs av valfria läskurser inom ämnet som instuderas på egen hand och väljs ur ämnet franskas uppsättning av färdiga läskurser. Dessa kan även sättas samman individuellt i samråd med examinator efter studentens särskilda intresseinriktning. Delkurs 6 och 7 utgörs av valfria kurser inom ämnet eller valfria kurser på avancerad nivå som väljs från mastersprogrammet Language and Culture in Europe, forskarutbildningens inriktningskurser vid IKK eller det utbudet kurser på avancerad nivå inom LiU eller från annan högskola/universitet med relevans för kursen. Valet av kurs ska godkännas av examinator / kursansvarig.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av seminarier, enskild handledning och självstudier.
Examination
De obligatoriska och de valfria delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag eller genom hemskrivningar. Uppsatskursens examination innefattar ett obligatoriskt uppsatsarbete och en obligatorisk oppositionsuppgift, samt aktivt deltagande vid seminarier. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Franska, grundkurs och fortsättningskurs samt genomgången Franska fördjupningskurs med minst 22,5 hp godkända (eller motsvarande), inklusive uppsatsen. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Magisterkurs i franska
Master's Course in French
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 712A02      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   Avancerad       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-03-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.