Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Franska 4, avancerad kurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Franska
Ämnesområde Franska - FR1
  Kurskod   712A01
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- demonstrera vidgade och fördjupade kunskaper och färdigheter i ämnet franska,
- visa förtrogenhet med vetenskaplig teori och metod inom språk- och kulturområdet,
- självständigt utföra en begränsad forskningsuppgift.
Kursinnehåll
Uppsats 15 hp
Studenten utför en självständig, mindre forskningsuppgift inom fransk språk-, litteratur- eller kulturvetenskap eller inom didaktiskt område. Denna presenteras i en uppsats på franska. I samband härmed uppövas förmågan i allmän forskningsmetodik. Till grund för uppsatsarbetet ligger teorier och metoder med anknytning till uppsatsens forskningsområde.

Språk och kultur i Europa 7,5 hp
Kursen innehåller en jämförande och historisk översikt över de moderna europeiska språkens och den moderna europeiska litteraturens framväxt, inbördes förhållanden och särart. Språkliga företeelsers samband med kulturella och sociala kontexter betonas, liksom aktuell teoribildning och metodologi inom området.

Fördjupningskurs 7,5 hp
Delkursen innehåller ämnesfördjupning med inriktning på franska språk-, litteratur- och kulturvetenskapliga problem samt orientering om vetenskapliga teorier och metoder. Kursen är baserad på textstudier.
Undervisning/Arbetsformer
Förutom självständiga studier av kurslitteratur, arbete med examinationsuppgifter, inläsning av tidigare forskning inför uppsatsarbetet samt utarbetandet av uppsatsen ingår schemalagda aktiviteter i form av föreläsningar, seminarier, examinatorier, gruppövningar och enskild handledning. Närvaro vid undervisning som bedrivs som examinatorier, samt uppsatsopposition är obligatoriska moment.
Examination
De olika delmomenten examineras enligt följande:
Uppsats: Examinationen utgöres av uppsatsen som ventileras vid ett seminarium samt oppositionsuppgift.
Språk och kultur i Europa: Två självständiga skriftliga uppgifter.
Fördjupningskurs: Franskspråkig litteratur med litteraturhistoria samt teori och metod: obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i seminarier samt hemtentamen eller salstentamen; fransk språkvetenskap: obligatorisk närvaro och aktivt deltagande i seminarier samt hemtentamen eller salstentamen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Godkänd Franska grundkurs, fortsättningskurs och fördjupningskurs, om vardera 30 hp. Utöver ovan krävs godkända kunskaper i svenska och engelska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.liu.se/gf/studc/examen/ . Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Franska 4, avancerad kurs
French 4
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 127/07-41   Kurskod: 712A01      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Franska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A1X   A       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2007-02-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.
Senast fastställd 2010-01-27