Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, Språk och litteratur, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G31
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och med utvecklad analytisk förmåga använda centrala språk- och litteraturvetenskapliga begrepp,
- kritiskt tillämpa språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder i analyser av språkliga uttrycksformer, produkter och processer på engelska,
- utifrån aktuell forskning kritiskt diskutera språkliga och litterära företeelser och frågeställningar,
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar,
- uppvisa hög språklig säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska samt uppvisa förtrogenhet med stilistiska drag,
- konsekvent följa vedertagna normer för den litteratur- respektive språkvetenskapliga skrivtraditionen, inklusive citat- och källhantering.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp
I denna delkurs ges en orientering i både språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod. Centrala begrepp behandlas, och teori- och metodfrågor som aktualiseras i uppsatsskrivande diskuteras.
Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig delkurs, 5 hp
Delkurs 3: Språkvetenskaplig delkurs, 5 hp
- väljs ur det befintliga utbudet fördjupningsdelkurser i språk och litteratur inom ämnet Engelska vid LiU.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, förberedda seminarier och gruppövningar. Den studerande förväntas även ägna sig åt självstudier.
Examination
Delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter och hemtentamen. Övrig information om examinationens form och innehåll finns i kursens studiehandledning.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklulsive samtliga språkfärdighetsprov (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, Språk och litteratur
English 3, Language and Literature
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711G31      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.