Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G30
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för och med utvecklad analytisk förmåga använda centrala språk- och litteraturvetenskapliga begrepp,
- kritiskt tillämpa språk- och litteraturvetenskapliga teorier och metoder i analyser av språkliga uttrycksformer, produkter och processer på engelska,
- utifrån aktuell forskning kritiskt diskutera språkliga och litterära företeelser och frågeställningar,
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar,
- uppvisa hög språklig säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska samt uppvisa förtrogenhet med stilistiska drag,
- självständigt planera och genomföra en fördjupad empirisk studie inom engelsk litteratur- eller språkvetenskap,
- i en egen studie på ett vetenskapligt godtagbart sätt utveckla frågeställningar, sammanställa resultat, utföra analyser, samt argumentera för egna val, med hänsyn tagen till såväl teoretiska och metodologiska ansatser som forskningsetiska överväganden,
- söka, kritiskt värdera, tolka och använda relevant och aktuell forskning för att utveckla det egna arbetet,
- konsekvent följa vedertagna normer för den litteratur- respektive språkvetenskapliga skrivtraditionen, inklusive struktur samt citat- och källhantering,
- kritiskt granska vetenskapliga arbeten med avseende på både innehåll och form,
- på klar och tydlig situationsanpassad engelska muntligt diskutera egna slutsatser och val.
Kursinnehåll
Delkurs 1: Språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod, 5 hp
I denna delkurs ges en orientering i både språk- och litteraturvetenskaplig teori och metod. Centrala begrepp behandlas, och teori- och metodfrågor som aktualiseras i uppsatsskrivandet diskuteras.
Delkurs 2: Litteraturvetenskaplig delkurs, 5 hp
Delkurs 3: Språkvetenskaplig delkurs, 5 hp
Väljs ur det befintliga utbudet fördjupningsdelkurser i språk och litteratur inom ämnet Engelska vid LiU.
Delkurs 4: Uppsats 15 hp
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, förberedda seminarier och gruppövningar samt handledning individuellt eller i grupp där återkoppling sker i muntlig och/eller skriftlig form. Utifrån den valda disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning i engelsk litteratur- eller språkvetenskap. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. Vid detta seminarium analyserar, bedömer och diskuterar studenten en annan uppsats än den egna. Den studerande förväntas även ägna sig åt självstudier.
Examination
Delkurserna examineras muntligt, muntligt med skriftligt underlag, genom inlämningsuppgifter och hemtentamen. Examination av den självständiga uppsatsen sker genom framläggande och försvar av det egna arbetet samt opposition. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, fördjupningskurs
English 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2015-00115   Kurskod: 711G30      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2015-06-16 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.