Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, fördjupningskurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G29
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna:
- använda kunskap om den klassiska engelskspråkiga litteraturen och redogöra för den vetenskapliga kritiken av densamma,
- demonstrera kunskaper i engelska språkets utveckling från fornengelska till tidig modern engelska med avseende på språkets etymologi, fonologi, morfologi, syntax, ordförråd och ortografi, alternativt beskriva och exemplifiera geografiska och sociala variationer i modern engelska (valbara kurser),
- kritiskt tillämpa lingvistiska och sociolingvistiska teorier och metoder i analyser av språkliga data,
- genomföra en uppgift utifrån givna tidsramar,
- uppvisa hög språklig säkerhet i olika sammanhang med tonvikt på formell engelska samt uppvisa förtrogenhet med stilistiska drag,
- självständigt planera och genomföra en fördjupad empirisk studie inom engelsk litteratur- eller språkvetenskap,
- utveckla studiens frågeställningar, sammanställa resultat, utföra analyser, samt argumentera för egna val, med hänsyn tagen till såväl teoretiska och metodologiska ansatser som forskningsetiska överväganden, på ett vetenskapligt godtagbart sätt,
- söka, värdera, tolka och använda relevant och aktuell forskning för att utveckla och problematisera det egna arbetet,
- konsekvent följa vedertagna normer för den litteratur- respektive språkvetenskapliga skrivtraditionen, inklusive arbetets struktur samt citat- och källhantering,
- genomföra och presentera en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete, med avseende på både innehåll och form.
Kursinnehåll
Kursen består av delkurser i Språk och kultur samt uppsats.
Språk och kultur 15 hp
Språk och kultur innehåller både en litteraturvetenskaplig och en språkvetenskaplig del. I den litteraturvetenskapliga delen ingår litterär analys av klassiska engelskspråkiga verk, även med hjälp av litteraturkritik. Den språkvetenskapliga delen behandlar engelsk språkhistoria, alternativt moderna varianter av det engelska språket. Därutöver diskuteras bl a synonymer, stilnivå och syntax med utgångspunkt i översättningsövningar. Inför uppsatsskrivandet ges även en introduktion i språk- eller litteraturvetenskaplig metod.
Uppsats 15 hp
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning i engelsk litteratur- eller språkvetenskap. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium där det också ingår att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och gruppövningar samt handledning individuellt eller i grupp där återkoppling sker i muntlig och skriftlig form. Den studerande förväntas även arbeta med självstudier.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftligt språkfärdighetsprov i form av salstentamen. Examination av uppsatsen sker genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, fördjupningskurs
English 3
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2013-00463   Kurskod: 711G29      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2013-08-29 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.