Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 1, grundkurs, 30hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G26
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- på engelska uttrycka sig språkligt korrekt med hänsyn tagen till grammatiska strukturer och ett grundläggande formellt och akademiskt engelskt ordförråd,
- språkligt korrekt hantera kontrastiva skillnader mellan engelska och andra språk,
- behärska grundläggande grammatisk terminologi,
- definiera och exemplifiera grundläggande lingvistiska begrepp,
- demonstrera grundläggande förståelse för lingvistiska metoder,
- uttala engelska ljud på ett korrekt sätt enligt amerikanska eller brittiska uttalsnormer,
- demonstrera grundläggande kunskaper om och förståelse för samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien,
- på engelska, med utgångspunkt i grundläggande litteraturvetenskaplig metod och med hjälp av grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp, diskutera litterära texter som även belyser samhällsstruktur och vardagsliv i Förenta staterna och Storbritannien,
- på engelska diskutera brittisk och amerikansk kultur utifrån aktuella tidningsartiklar och annan sakprosa
Kursinnehåll
Kursen är uppdelad i två huvuddelar: en språklig del och en del som behandlar kultur och skönlitteratur. Under dessa delar ryms flera delkurser:

Språkstudier (15hp)
- Uttal
- Muntlig framställning i samband med kulturstudier
- Skriftliga övningar samt uppsats i samband med skrivträning och litterär analys
- Systematisk genomgång av allmän och engelsk grammatik med tillämpningsövningar
- Lingvistik

Kultur och litteraturstudier (15hp)
- Valda områden av nutida amerikanskt och brittiskt samhällsliv, baserade på sakprosa inklusive tidningstext, samt informations- och kommunikationsteknologiska medier
- Textbehandling av litterära verk som belyser det amerikanska och brittiska samhället
Undervisning/Arbetsformer
Studentens huvudsakliga arbete består av självstudier och studenten förväntas aktivt och konstruktivt delta på seminarier. Till stöd för de egna studierna ges undervisning i form av föreläsningar, seminarier, lektioner och övningar. Återkoppling sker i muntlig och skriftlig form.
Examination
Löpande examination sker genom aktivt och obligatoriskt deltagande i seminarier. Dessutom ingår inlämningsuppgifter, skriftlig och muntlig examination i varierande former, samt avslutande skriftliga språkfärdighetsprov i form av salstentamen. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Engelska B/Engelska 6. Områdeskurser enligt områdesbehörighet 2.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examensenheten.
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 1, grundkurs
English 1
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2012-00556   Kurskod: 711G26      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G1X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2012-08-17 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.