Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Modern American Classics, 7,5hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G24
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande kunna
- redogöra för centrala strömningar och teman i amerikansk 1900-talslitteratur utifrån speciella verk
- uttrycka sig muntligt på engelska
- använda grundläggande analytiska metoder för litteraturstudier.
Kursinnehåll
Studier av ett antal moderna amerikanska skönlitterära verk samt bakgrundsmaterial till dessa.
Undervisning/Arbetsformer
Undervisningen sker i form av textseminarier, där studenterna muntligt redovisar och diskuterar den utvalda litteraturen. Diskussionen grundas på inläsning av materialet och av ett antal frågeställningar som förbereds skriftligt. Studenten förväntas att aktivt och konstruktivt delta i seminarierna. Utöver detta ska den studerande utöva självstudier. Undervisningsspråk: Engelska
Examination
Examinationen är fortlöpande och sker genom aktivt deltagande i seminarier samt genom fullgörande av förelagda uppgifter. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap
För tillträde till kursen krävs grundläggande behörighet
Områdesbehörighet 2 (Aktuellt språk Steg 3 och En B). Dispens ges för Aktuellt språk Steg 3.
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Modern American Classics
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 711G24      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
A   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-10-28 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.