Visa engelsk kursplan
 
KURSPLAN
Engelska 3, uppsats, 15hp
 
Kurskategori Fristående kurs
Huvudområde Engelska
Ämnesområde Engelska - EN1
  Kurskod   711G23
Mål
Efter avslutad kurs ska den studerande på en fördjupad nivå kunna
- självständigt planera och genomföra en fördjupad empirisk studie inom engelsk litteratur- eller språkvetenskap,
- utveckla studiens frågeställningar, sammanställa resultat, utföra analyser, samt argumentera för egna val, med hänsyn taget till såväl teoretiska och metodologiska ansatser som forskningsetiska överväganden, på ett vetenskapligt godtagbart sätt,
- söka, värdera, tolka och använda relevant och aktuell forskning för att utveckla och problematisera det egna arbetet,
- konsekvent följa vedertagna normer för den litteratur- respektive språkvetenskapliga skrivtraditionen, inklusive arbetets struktur samt citat- och källhantering,
- genomföra och presentera en kritisk granskning av ett vetenskapligt arbete, med hänseende på både innehåll och form.
Kursinnehåll
Utifrån disciplinens teori- och metodtraditioner behandlar den studerande självständigt en problemställning i engelsk litteratur- eller språkvetenskap. Resultatet presenteras skriftligt och försvaras vid ett uppsatsseminarium. I kursen ingår att analysera, bedöma och diskutera annan uppsats än den egna, alternativt annat likvärdigt arbete.
Undervisning/Arbetsformer
Egna studier samt handledning och slutseminarium med opposition.
Examination
Examination sker genom framläggande och försvar av egen uppsats samt opposition. Detaljerad information återfinns i studiehandledningen.

Studerande som underkänts två gånger på kursen eller del av kursen har rätt att begära en annan examinator vid förnyat examinationstillfälle.

Den som godkänts i prov får ej delta i förnyat prov för högre betyg.
Förkunskap

Genomgången Engelska, grundkurs och Engelska, fortsättningskurs med minst 52,5 hp godkända, inklusive samtliga språkfärdighetsprov samt projektarbete (motsvarande).
Betyg
På kursen ges betyget Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd
Kursbevis
Kursbevis utfärdas av filosofiska fakultetsstyrelsen, efter begäran av den studerande. Begäran om bevis ska göras på särskild blankett som finns att hämta på Centrala studerandeexpeditionerna eller via http://www.student.liu.se/examen?l=sv. Blanketten lämnas till Examen, LiU
Kurslitteratur
Lista över kurslitteratur fastställs av ansvarig institution/motsvarande
Övrigt
Planering och genomförande av kurs skall utgå från kursplanens formuleringar. Den kursvärdering som skall ingå i varje kurs skall därför behandla frågan om hur kursen överensstämmer med kursplanen.

Kursen bedrivs på ett sådant sätt att både mäns och kvinnors erfarenhet och kunskaper synliggörs och utvecklas.
 
Engelska 3, uppsats
English 3, Thesis
 
Kursansvarig är: IKK - Institutionen för kultur och kommunikation
           
Dnr: 2011-00254   Kurskod: 711G23      
    Provkoder: (se förteckning i LADOK)      
Ämne: Engelska          
           
Nivå   Utbildningsnivå     Ämneskod   Utbildningsområde  
G2X   Grundläggande       HU  
Fastställd av Kvalitetetsnämndens AU 2011-12-13 på delegation av filosofiska fakultetsstyrelsen.